Regulamin Platformy Szkoleniowej www.akademia.rebelbeautyrutin.pl

1. Zasady i definicje

Regulamin określa zasady, zakres i warunki korzystania z bezpłatnej platformy szkoleniowej https://akademia.rebelbeautyrutin.pl/. 

Regulamin jest wiążący dla wszystkich użytkowników Platformy, zwanych dalej Użytkownikami.


Na potrzeby niniejszego Regulaminu wskazane poniżej pojęcia przyjmują następujące znaczenie:

 1. Organizator –  Edyta Zwolińska , 31-149 Kraków, ul. Krótka 6/1.
 2. Użytkownik/Usługobiorca/Kupujący – osoba fizyczna lub osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z
  Serwisu https://akademia.rebelbeautyrutin.pl
 3. Kurs – szkolenie on-line przygotowane przez organizatora 
 4. Konto – przydzielone danemu Użytkownikowi, za pomocą którego Użytkownik może
  dokonywać określonych działań w ramach Serwisu oraz poznawać treść Szkolenia. Konto powiązane jest z Imieniem i nazwiskiem oraz adresem mailowym podawanym podczas rejestracji użytkownika. 
 5. Platforma – platforma edukacyjna dostępna pod adresem https://akademia.rebelbeautyrutin.pl
 6. Materiały – wszelkie treści tekstowe, multimedialne i graficzne udostępniane w
  ramach https://akademia.rebelbeautyrutin.pl
 7. Umowa sprzedaży/udostępnienia darmowego treści – umowa zawarta przez Organizator –  Edyta Zwolińska  z klientem
  serwisu, w trybie określonym w niniejszym Regulaminie 
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia
  oraz zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą 

2. Zawarcie umowy sprzedaży

 1. Usługobiorca może składać zamówienia przez 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem serwisu https://akademia.rebelbeautyrutin.pl/
 2. Zawarcie umowy następuje poprzez złożenie przez Użytkownika Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień dostępnego pod adresem https://akademia.rebelbeautyrutin.pl/
 3. W Formularzu Zamówień usługobiorca wskazuje: 

3.1. Imię i nazwisko uczestnika kursu
3.2. Adres email, do którego będzie przyporządkowane konto na Platformie

Szkoleniowej
3.3. Hasło dostępu do Platformy

 1. Wypełniając Formularz, Użytkownik potwierdza autentyczność i zgodność ze stanem
  faktycznym danych zawartych w Formularzu oraz wyraża zgodę na postanowienia
  niniejszego Regulaminu, uznając jego wiążący charakter. 
 2. Po wypełnieniu Formularza Zamówienia zamawiający wybiera przycisk „Przejdź do
  płatności online”. 
 3. Nie jest możliwe złożenie zamówienia bez wypełnienia Formularza Zamówienia. 
 4. Zamówienie uważa się za przyjęte w momencie przesłania Zamawiającemu informacji
  potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Organizatora za pośrednictwem korespondencji elektronicznej na mail podany przez Zamawiającego w trakcie składania zamówienia. 

3. Formy zapłaty

 1. W przypadku złożenia zamówienia przez Kupującego, który wypełnił poprawnie Formularz Zamówień, zapłaty za licencję korzystania z kursów można dokonać w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w danym momencie przez Organizatora. 
 2. Cena podana przy każdym kursie jest ceną obowiązującą w trakcie składania zamówienia i jest wiążąca dla Użytkownika i Organizatora. Niewniesienie wpłaty oznacza rezygnację z zakupu i anulowanie zamówienia. 
 3. Użytkownik może ponieść dodatkowe koszty zakupu wynikające np. z tytułu prowizji bankowych, opłat na rzecz Operatorów lub innych ewentualnych opłat wynikających z wybranego przez użytkownika sposobu płatności. 

4. Realizacja umowy sprzedaży

 1. Dostęp do platformy szkoleniowej uruchamiany jest po zaksięgowaniu wpłaty. 
 2. Użytkownik otrzymuje drogą mailową informacje o sposobie logowania do platformy e-learningowej w ciągu 24 godzin od momentu otrzymania przez Organizatora
  potwierdzenia uiszczenia opłaty za zamówiony kurs. 
 3. Dane do rejestracji na platformie Organizator przesyła na adres mailowy podany przez
  Kupującego w Formularzu Zamówień. 
 4. Użytkownik, po uiszczeniu opłaty, otrzymuje dostęp zgodny z limitem czasu określonym w zamówieniu.
 5. Organizator zastrzega prawo do zamknięcia dostępu do kursu w dowolnym dla siebie
  momencie, przy czym gwarantuje, że dostęp dla każdego użytkownika nie będzie
  krótszy niż 6 miesięcy. 
 6. W przypadku zamknięcia dostępu do kursu, użytkownikowi przysługuje prawo do
  otrzymania materiałów szkoleniowych w formie elektronicznej. 
 7. Organizator dopuszcza możliwość rezygnacji ze stworzenia kursu. W przypadku
  podjęcia takiej decyzji, Organizator zwróci Uczestnikowi pełną kwotę zakupu kursu. 

5. Korzystanie z udostępnionych materiałów

 1. Do korzystania z Platformy szkoleniowej konieczne jest użytkowanie sprzętu komputerowego spełniającego następujące warunki techniczne: komputer z połączeniem do Internetu, graficzna przeglądarka WWW obsługująca JavaScript (Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera) i obsługująca tzw. cookies, 
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieodpowiednią konfigurację komputera Użytkownika 
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przypadki, gdy Uczestnik nie weźmie udziału w szkoleniu na skutek problemów sprzętowych z komputerem Uczestnika. 
 4. Korzystanie z zasobów Platformy wymaga uprzedniego zalogowania się za pomocą danych do logowania tj. hasło i login przekazanych przez Organizatora. 
 5. Użytkownik kursu zapoznaje się z materiałami szkoleniowymi we własnym zakresie. 
 6. Wszelkie informacje i materiały szkoleniowe zamieszczone na stronach Platformy podlegają ochronie prawnej, zaś ich wykorzystywanie w celach komercyjnych jest
  niedozwolone i traktowane będzie jako naruszenie praw autorskich. 
 7. Z jednego zakupionego dostępu do Kursu może korzystać tylko jedna osoba. 
 8. Uczestnik jest uprawniony do korzystania z Platformy wyłącznie na własny użytek.
  Zabronione jest w szczególności udostępnianie Materiałów osobom trzecim w jakiejkolwiek formie. 

6. Reklamacje

 1. W przypadku problemów z logowaniem na Platformę lub dostępem do zamówionego i opłaconego kursu Użytkownik powinien niezwłocznie powiadomić Organizatora drogą mailową na adres info@rebelbeautyrutin.pl
 2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
  2.1. oznaczenie Klienta: imię, nazwisko oraz adres poczty elektronicznej. W przypadku osób prawnych nazwę, adres pocztowy oraz dane osoby upoważnionej do
  prowadzenia spraw związanych ze złożoną reklamacją i jej adres email; 2.2. opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji. 
 3. Użytkownik ma prawo wnioskować o odstąpienie od umowy oraz zwrot środków pieniężnych. Wniosek wraz z uzasadnieniem należy przesłać na adres info@rebelbeautyrutin.pl
 4. Organizator każdy z wniosków o odstąpienie od umowy rozpatruje indywidualnie. Ostateczna decyzja dotycząca przyznania reklamacji i zwrotu środków przysługuje Organizatorowi. 
 5. Reklamacje dotyczące usług będą rozpatrywane w ciągu 7 dni od wpłynięcia na adres info@rebelbeautyrutin.pl 
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody nie wynikłe z jego winy. 

7. Polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych jest Organizator. 
 2. Dane osobowe przetwarzane w ramach Kursu są zbierane, przechowywane,
  przetwarzane i zabezpieczane przez Organizatora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w zgodzie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) 
 3. Zbierane dane osobowe są wykorzystywane w celu uczestnictwa w Kursie jak również w innych celach określonych przez Organizatora przy zbieraniu danych. 
 4. Dane osobowe Uczestników nie są udostępniane osobom trzecim; nie dotyczy to obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa. W przypadku skorzystania z niektórych ze sposobów płatności, dane mogą zostać przekazane podmiotom współpracujących przy realizacji umowy 
 5. Każdy ma prawo i możliwość dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. W wypadkach prawem przewidzianych każdy może zażądać usunięcia jego danych osobowych. 
 6. Szczegółowe dane dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie:

8. Postanowienia końcowe

 1. Organizator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe działanie Platformy. 
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do całkowitego lub częściowego wyłączenia
  serwisu na czas nieokreślony celem jego modernizacji lub naprawy. 
 3. Korzystanie z serwisu jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu, brak
  takiej akceptacji oznacza, że użytkownik nie powinien korzystać z serwisu.